Nieuwsbrief Bosbegraafplaats Justine in Barchem

Januari 2021

Dames en heren,

In aansluiting op onze nieuwsbrief van december 2020 willen wij u graag het volgende meedelen.

We zijn weer een nieuw jaar begonnen en gaan er vanuit dat we nu eindelijk met de realisatie van de begraafplaats kunnen beginnen. De coronamaatregelen maken het niet makkelijk. Er is veel overleg nodig en dat wordt behoorlijk bemoeilijkt en ook vertraagd door de maatregelen.

Bestemmingsplan
Zoals al bekend zijn er twee zienswijzen ingediend over het bestemmingsplan dat tot 25 november ter visie heeft gelegen. In de zienswijzen is aangegeven dat men tegen de begraafplaats op de Kalenberg is. 

De gemeente moet de zienswijze beantwoorden. Dit gebeurt bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraadvergadering. Inmiddels is er besloten om twee gemeenteraadsvergaderingen aan dit onderwerp te besteden. Doordat het maken van het antwoord op de zienswijzen door een extern bureau gebeurt en door de geplande twee raadsvergaderingen is het proces weer vertraagd helaas. 

Tevens hebben de bezwaarmakers via een website, via brieven aan de bomen en via de verspreiding van een huis aan huis folder aandacht gevraagd voor hun standpunt en adhesie betuigingen voor hun standpunt gevraagd. Helaas is de informatie die zij verspreid hebben niet correct en incompleet. Onze pogingen vooraf een overleg met de bezwaarmakers te krijgen is door hen niet gehonoreerd.

Natuurlijk hebben wij alles geprobeerd om het overleg wel te laten plaatsvinden en de juiste en volledige informatie over te dragen. 

Op de website: www.bosbegraafplaatsjustine.nl hebben wij de mogelijkheid opgenomen om u uit te spreken VOOR de begraafplaats. Wij hopen dat dat door u en door zoveel mogelijk mensen ook gebeurt zodat we bij de behandeling van het bestemmingsplan in de Gemeenteraad kunnen aangeven dat er veel mensen een voorstander zijn van deze bosbegraafplaats. 

Deze ondersteuning zal zeker meehelpen om goedkeuring te krijgen voor het bestemmingsplan. Zodra bekend is wanneer het bestemmingsplan behandeld wordt in de Raad zullen wij u daarover informeren. 

Inmiddels zijn er ongeveer 40 mensen die graag een graf willen kopen op de begraafplaats. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar bosbegraafplaatsjustine@gmail.com of bellen met de heer
Tiggeler 0611129446 of de heer Verstand 0651562619.